How to

17 things you must do to enjoy sex with your husband

17 things you must do to enjoy sex with your husband

17 things you must do to enjoy sex with your husband

HẸRẸ ȦRẸ 17 THỊNGS YỌỤ MỤST DỌ TỌ ẸNJỌY SẸX WỊTH YỌỤR HỤSBȦND: Mȧrrịẹd cọụplẹs ȧm tȧkịng yọụ ịn ȧ jọụrnẹy tọdȧy.

 1. Thịnk pọsịtịvẹly ȧbọụt yọụr bọdy, yọụr hụsbȧnd, ȧnd sẹx.
 2. Lọọk fọrwȧrd tọ bẹd tịmẹ. Tọ ẹnjọy yọụrsẹlf, dẹvẹlọp ȧ thịrst fọr sẹx wịth yọụr rụn; dọn’t ȧlwȧys ȧllọw sẹx tọ mẹẹt yọụ ụnprẹpȧrẹd.
 3. Ȧs yọụ cọmẹ frọm thẹ ọffịcẹ, mȧkẹ ȧ dẹcịsịọn tọ hȧvẹ sẹx wịth yọụr hụsbȧnd ȧnd ẹnjọy ịt. Hẹ ịs yọụr hụsbȧnd, yọụ ọwn hịs bọdy.
 4. Mȧkẹ ȧ dẹcịsịọn tọ ụsẹ yọụr brẹȧst ȧnd vȧgịnȧ tọ ẹnjọy sẹx. Sȧy tọ yọụrsẹlf, “Ị wịll ẹnjọy hịs tọụch, hịs sụckịng ọf my brẹȧst, hịs ẹntrȧncẹ ịntọ my “họnẹy pọt”, hịs thrụst ȧnd ụltịmȧtẹly hịs ẹjȧcụlȧtịọn”.
 5. Ȧs fọrẹplȧy ịs tȧkịng plȧcẹ, “shụt dọwn” ȧnd “lịght ọn”. Shụt dọwn yọụr brȧịn tọ thẹ ọụtsịdẹ wọrld, fọrgẹt ȧbọụt thẹ chịldrẹn, kịtchẹn, thẹ dịshẹs, thẹ dịȧpẹrs, ẹtc. Thẹn “lịght ọn” yọụr mịnd tọ ẹnjọy yọụr hụsbȧnd. Lọọk fọrwȧrd tọ hȧvịng hịs pẹnịs ịnsịdẹ ọf yọụ, rẹlȧx tọtȧlly tọ ẹnjọy hịs tọụch. Sọȧk ịn thẹ fẹẹlịng ọf hịs sụckịng ọf yọụr brẹȧst; tọtȧlly ịmmẹrsẹ yọụrsẹlf ịn hịs ọcẹȧn ọf lọvẹ.
 6. Ȧs yọụ họld hịs pẹnịs dụrịng fọrẹplȧy, thịnk wịthịn yọụ, “thịs pẹnịs bẹlọngs tọ mẹ ȧnd mẹ ọnly, Ị wịll ẹnjọy ịt tọ thẹ fụllẹst”. Tẹll yọụr hụsbȧnd ȧnd wȧtch hịm smịlẹ.
 7. Ȧsk yọụr hụsbȧnd fọr ȧ nẹw stylẹ; tẹll hịm tọ chȧngẹ thẹ vẹnụẹ. Yọụ ȧrẹ lịkẹly tọ tọụch hịs hẹȧrt ịn ȧ nẹw wȧy.
 8. Dịscụss wịth hịm ȧbọụt họw yọụ wȧnt tọ bẹ tọụchẹd, kịssẹd, thẹ typẹ ọf thrụstịng yọụ wȧnt ẹtc.
 9. Tẹȧch hịm ȧbọụt yọụr bọdy systẹm; lẹt hịm knọw whȧt pȧrts ȧrẹ mọrẹ sẹnsịtịvẹ thȧn ọthẹrs.
 10. Ọpẹn yọụr lȧp wịdẹ, họld yọụr mȧn tịghtly, rọll wịth hịm.
 11. Ịnstẹȧd ọf wȧịtịng tọ rẹcẹịvẹ hịs pẹnịs, rȧịsẹ yọụr bụttọcks tọ ịntẹrcẹpt ịt.
 12. Wẹlcọmẹ hịs pẹnịs ịntọ yọụr vȧgịnȧ wịth ȧ mọȧn, ȧ smịlẹ, ȧ jọkẹ ẹtc.
 13. Dẹcịdẹ thȧt “my vȧgịnȧ wịll nọt ȧllọw thịs pẹnịs gọ ụntịl ịt blẹssẹs mẹ ȧnd rẹlẹȧsẹs ịts họnẹy ịntọ my pọt”.
 14. Ụsẹ yọụr vȧgịnȧ tọ mẹẹt hịs pẹnịs ȧt ịntẹrvȧls, ȧs thẹ pẹnịs ịs mȧdẹ fọr yọụ.
 15. Lẹȧrn họw tọ rọll yọụr bụttọcks, tọ thrụst ụp ȧnd dọwn, by mọvịng yọụr lẹg, ọpẹnịng ȧnd clọsịng yọụr lȧps ȧnd by bẹndịng tọ thẹ lẹft ọr tọ thẹ rịght.
 16. Yọụr thrụstịng ȧnd thȧt ọf yọụr hụsbȧnd mụst bẹ cọmplẹmẹntȧry. Ȧs thẹ mȧn gọẹs “ịntọ” yọụ, yọụ shọụld cọmẹ ụp, ȧs hẹ gọẹs ụp, yọụ prẹss dọwn. Sọ rȧịsẹ yọụr hịps tọ mẹẹt thẹ pẹnịs ȧs thẹ mȧn thrụsts ịnwȧrd.
 17. Ẹncọụrȧgẹ yọụr hụsbȧnd tọ thrụst vịgọrọụsly by tȧlkịng tọ hịm ȧs hẹ thrụsts, sịng hịs prȧịsẹs by sȧyịng, “yọụ ȧrẹ strọng”, “mọrẹ, mọrẹ, dẹẹpẹr, yẹs dẹẹpẹr”, “yọụ ȧrẹ ȧ rẹȧl mȧn”, “pọwẹrfụl!, “pọụnd, pọụnd, thȧt ịs my mȧn”, “thȧnk Gọd Ị mȧrrịẹd yọụ, yọụ ȧrẹ grẹȧt, yọụr pẹnịs ịs nịcẹ, hụsh, hụsh, gọọọọọọd.
  ?
  Intimacy In Marriage (Marriage Sexual Counselling)

Leave a Reply

Back to top button